Som virksomhed beskriver vores privatlivspolitik, hvordan vi indsamler, bruger, opbevarer og beskytter personoplysninger om vores brugere. Den er designet til at informere vores brugere om deres rettigheder og vores ansvarlige brug af deres data, og sikrer beskyttelse og sikkerhed af deres personlige oplysninger.

Dataansvarlig

Vi leverer ydelser til erhvervsvirksomheder, private erhvervsdrivende og privatpersoner og er som udgangspunkt dataansvarlig for de personoplysninger, som vi modtager fra kunder, samarbejdspartnere, modparter, myndigheder mv.

Indsamling af personoplysninger

Vi modtager typisk oplysninger om personer fra vores kunder, samarbejdspartnere, modparter, myndigheder, andre rådgivere mv. som grundlag for vores ydelser.

Typer af personoplysninger

Vi indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

  • navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdatoer og andre almene personoplysninger,
  • bankoplysninger,
  • eventuelle oplysninger om familierelationer og relationer til andre, nært tilknyttede personer og
  • oplysninger om økonomiske forhold. Oplysninger om kontaktpersoner hos vores erhvervsklienter behandles som personoplysninger.

I nogle tilfælde behandler vi såkaldte personfølsomme oplysninger såsom oplysninger om religiøs tilknytning, strafferetlige forhold og helbredsforhold.

Formålet med indsamlingen af oplysninger

Vi indsamler udelukkende personoplysninger, som led i leveringen af vores ydelser, der er relevante (eller påkrævede) for de ydelser, som vi måtte levere til vores kunder.

Juridisk grundlag for behandling

Som udgangspunkt udgør aftalen, som vi indgår med kunder om levering af ydelser, grundlaget for vores indsamling og behandling af personoplysninger. I visse tilfælde vil indsamling og behandling af personoplysninger have lovgivning og administrative forskrifter som grundlag.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver personlige oplysninger til tredjeparter, hvis dette er relevant og sagligt begrundet i den opgave, som vi har påtaget os at løse.

Overførsel til tredjelande udenfor EU/EØS

I særlige tilfælde kan der være et behov for at overføre personoplysninger til lande udenfor EU/EØS (tredjeland).

Såfremt vi undtagelsesvis skal overføre data til tredjelande, følger vi Datatilsynets vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande.

 

De registrerede personers rettigheder

I henhold til persondataforordningen har de personer, for hvilke vi behandler oplysninger, en række rettigheder herunder (i) ret til at indsigt i, hvilke personoplysninger der behandles om vedkommende, (ii) ret til at få berigtiget og ajourført sådanne personoplysninger, (iii) ret til efter anmodning at få slettet sådanne personoplysninger, såfremt vi ikke efter lov eller andre saglige formål har ret eller pligt til at gemme oplysningerne og (iv) ret til at tilbagekalde et samtykke vedrørende behandling af følsomme personoplysninger, som måtte være givet til os.

Ovennævnte rettigheder kan være begrænset som følge af, at vi efter lovgivningen er være pålagt særlige forpligtelser og rettigheder til at behandle og opbevare visse personoplysninger. Adgangen til personoplysninger kan ligeledes være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, fortrolighed eller lignende forhold.

Det er til enhver tid muligt at anmode os om en udskrift af de opbevarede personoplysninger, ajourføring af registrerede personoplysninger, indsigelse mod behandling af personoplysninger eller anmodning om sletning af personoplysninger. Hvorvidt vi kan udlevere sådant materiale kan dog som nævnt være begrænset som nævnt ovenfor. Anmodningen skal være skriftlig og skal indeholde navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Anmodningen skal desuden være underskrevet af vedkommende, som personoplysningerne relaterer sig til. Anmodningen kan sendes pr. post eller e-mail. Vores kontaktoplysninger fremgår af vores hjemmeside på www.brightbird.com.

Hvis indsigelsen er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter de pågældende data, medmindre vi er forpligtet til at opbevare dem efter lovgivningen eller ud fra karakteren af de ydelser, som persondataene relaterer sig til.

Klage over vores behandling af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet.

Opbevaringssikkerhed

For at beskytte dig mod, at uvedkommende kan få adgang til dine persondata, bruger vi it-løsninger, som automatisk sikrer, at al data kun er tilgængelige for relevante personer.

Desuden har vi interne procedurer og politikker vedrørende informationssikkerhed. Disse procedurer og politikker indeholder instruktioner og handlinger, der beskytter dine data mod at blive ødelagt, tabt, ændret, offentliggjort og mod uautoriseret adgang eller deling.